Jak bezpiecznie ozonować?

Informacje dot. przepisów prawnych, bezpieczeństwa, zdrowia,

  ochrony środowiska specyficzne dla substancji/mieszaniny O3 - OZON

 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 Identyfikator produktu 

                Nazwa chemiczna :                           OZON

                    Synonimy powszechnie używane :   tlen trójatomowy

                    Nr CAS :                                             10028-15-6

                    Rejestracja REACH :                       nie dotyczy załącznik - V REACH

                    Nr indeksowy :                                   nie dotyczy

                    Nr WE :                                               233-069-2

                    Wzór chemiczny :                               O3

                    Masa molowa :                                   48 g/mol

                    Stężenie / czystość :                            do 100%

                    Mieszaniny :                                       Nie dotyczy

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

 Zastosowanie : wytwarzanie ozonu za pomocą generatorów ozonu , powszechnie nazywanych ozonatorami , stosowanymi w szeregu różnych zastosowań ( dezynfekcja , dezynsekcja , dezodoryzacja , utlenianie związków chemicznych , likwidowanie nieprzyjemnych zapachów utlenianie związków organicznych itp.) , wytwarzających ozon w postaci gazowej w różnych stężeniach lub roztworach wodnych .

Nie wykonywać ozonowania w pomieszczeniach , w obecności ludzi , zwierząt , roślin .

                    Nie przebywać w pomieszczeniach / miejscach , gdzie pracowały generatory ozonu bez

                    uprzedniego ich wywietrzenia .

POZOSTAŁE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / KONTROLA NARAŻENIA /

                       ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

                        P102 Chronić przed dziećmi.

                         P260 Nie wdychać gazu.

                         P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną /ochronę twarzy/ochronę oczu.

                        P304 oraz P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych , poszkodowanego

                                  wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze oraz zapewnić mu warunki do

                                  swobodnego oddychania.

                         P310  Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem

                        P501 Zawartość czy też pojemnik przekazywać do firm specjalistycznych zgodnie

                                    z krajowymi przepisami

                        H270 Utleniacz , może powodować lub intensyfikować pożar

                        H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

                        H330 Wdychanie grozi śmiercią

                        H372 Powoduje uszkodzenie narządów ( dróg oddechowych ) w następstwie

                                      długotrwałego lub powtarzanego narażenia – wdychanie .

                        H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki

                        KONTROLA NARAŻENIA

                 

                        Środki techniczne :

                        Stosować odpowiednie urządzenia pomiarowe do kontroli wielkości generowanego gazu.

                        Zastosować / zapewnić odpowiednią wentylację w ozonowanych pomieszczeniach celem ,

                        utrzymania na odpowiednim poziomie , stężeń czynników szkodliwych – poniżej

                        dopuszczalnych norm.

                      Środki ochronne skóry :

                        Zastosować rękawice ochronne , jeżeli występują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia ,

                        przypuszczenia uszkodzenia – natychmiast wymienić Kontrolować ich stan , podobne

                        środki ostrożności zachować w przypadku odzieży/kombinezonu czyli stosownego

                        ubrania ochronnego.

 

                         Ochrona twarzy oraz oczu :

                         Zastosować osłonę twarzy , gogle,okulary ochronne.

 

                         Ochrona dróg oddechowych :

                        Przy braku wystarczającej wentylacji , przekroczeniu dopuszczalnych norm/ stężeń

                        zawsze stosować , maskę zabezpieczającą z filtrem NO-P3 lub CO ewentualnie

                        niezależny aparat oddechowy.

 

                         Kontrola narażenia środowiska : NIE DOTYCZY

 

                        Zagrożenia termiczne : NIE DOTYCZY

 

Więcej informacji w KARCIE CHARAKTERYSTYKI wydawanej wraz z zakupionym urządzeniem.

Ozonowanie zawsze powinno być wykonywane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz przez wykwalifikowane i przeszkolone w tym celu osoby, wyposażone w środki ochrony osobistej.


Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu pozwala uzyskać odpowiednie stężenie w powietrzu i daje gwarancję uzyskania zamierzonego celu.

W związku z powyższym, prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny :

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. ( znak: B-BK-547-47/20) dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-53/20) dot. dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20) dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące    powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani  przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla  bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji zawartych w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.


Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.