OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY/IdealOZON.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY obowiązujące od 01.01.2023.pdf

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY do 31.12.2022

 

§1. Definicje

1.   OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2.   Sprzedawca – Leszek Gallus wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Ideal Transport Spedycja Handel Leszek Gallus pod adresem ul. Łowiecka 5a, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381030997, REGON: 072377510, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3.   Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę o charakterze konsumenckim lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

4.   Strony Sprzedawca i Nabywca.

5.   Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.

6.   Towar Towar (rzecz ruchoma) stanowiący przedmiot Umowy.

 

§2. Postanowienia ogólne

1.   OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.

2.   OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

3.   Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.

4.   Strony wyłączają̨ możliwość́ stosowania innych niż̇ niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

 

§3. Zawarcie Umowy

1.   Nabywca składa zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy:

a)   poprzez formularz zamówienia lub formularz kontaktowy dostępne na stronie https://idealozon.pl/,

b)   telefonicznie od numerem +48 888 787 490,

c)   drogą elektroniczną na adres idealozon@gmail.com.

2.   Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki Umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy, wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy) oraz przewidywany czas realizacji zamówienia.

3.   W przypadku ofert zawarcia Umowy składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia przez Nabywcę drogą elektroniczną Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.

4.   W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień́, do zawarcia Umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Nabywcę niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień́ wprowadzonych przez Nabywcę. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.

 

§4. Czas realizacji zamówienia. Dostawa

1.   Sprzedawca realizuje zamówienia po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku bankowym lub niezwłocznie po zawarciu Umowy jeżeli Nabywca wybrał płatność za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności.

2.   Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji wynosi do dwóch dni roboczych jeżeli nic innego nie wynika z karty Towaru, oferty Sprzedawcy lub indywidualnych uzgodnień z Nabywcą.

3.   Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.

4.   W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Towarów nie jest aktualnie dostępna, Nabywca jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Towaru zamiennego).

5.   W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Nabywcą postanowiono inaczej.

6.   Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Towaru do Nabywcy przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Nabywcę metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są podczas składania zamówienia lub ustalane są indywidualnie z Nabywcą.

7.   Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

8.   Po otrzymaniu przesyłki Nabywca powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

9.   W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Nabywcy).

10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Nabywcy szkodę powstałą w czasie przewozu Towaru, roszczenia przysługujące z tego tytułu Nabywcy wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

11. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Łowiecka 5a, 43-200 Pszczyna. czynnym od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

§5. Ceny i warunki płatności

1.   Ceny stosowane przez Sprzedawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

2.   Nabywca reguluje płatność za zamówienie wraz z ewentualnymi kosztami dostawy z góry (przedpłata), na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności lub za pobraniem.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępnych metod płatności ze względu na wartość zamówienia lub status Nabywcy.

4.   Sprzedawca dokumentuje sprzedaż paragonem lub fakturą VAT. Nabywca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.

5.   Zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.   Za dzień́ zapłaty uważa się̨ dzień́ wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§6. Rękojmia za wady Towaru

 

1.   Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.   Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Nabywcy.

4.   Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres idealozon@gmail.com lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu „Druk B”.

5.   Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6.   Nabywca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7.   Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

8.   Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towar należy dostarczyć na adres: Ideal Transport Spedycja Handel Leszek Gallus, ul. Łowiecka 5a, 43-200 Pszczyna. Na liście przewozowym należy podać numer telefonu ( 888 787 490) oraz adres e-mail: idealOZON@gmail.com

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Nabywcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

§7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.   Nabywcy będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2.   Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.   Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.   Nabywca może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu „Druk A”, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres idealozon@gmail.com.

5.   Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6.   Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Nabywcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.   Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu płatności na konto Nabywca powinien wskazać Sprzedawcy numer rachunku bankowego na „Druku A” lub drogą elektroniczną w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek przy realizacji zwrotu.

8.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.   Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Ideal Transport Spedycja Handel Leszek Gallus, ul. Łowiecka 5a, 43-200 Pszczyna.  Na liście przewozowym należy podać numer telefonu ( 888 787 490) oraz adres e-mail: idealOZON@gmail.com

13. Nabywca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

a)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.   Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Nabywców nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.   Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Nabywcy, osobie trzeciej działającej w imieniu Nabywcy lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Nabywcy. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Nabywcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności określonych w OWS. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności.

5.   Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Nabywcy niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6.   Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Nabywcy, osobie trzeciej wskazanej przez Nabywcę lub przewoźnikowi, na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

7.   Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Nabywcy zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Nabywcę w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Nabywcę.

 

§9. Postanowienia końcowe

1.   Dokonanie przez Nabywcę cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

2.   W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, a w przypadku konsumentów lub przedsiębiorców posiadających status konsumenta w Umowie, sąd właściwy wybrany przez takie podmioty.

4.   Zmiany w OWS publikowane będą na stronach internetowych Sprzedawcy na 14 dni przed terminem wejście w życie obowiązywania nowej wersji OWS. Zmiana OWS nie ma zastosowania do Umów zawartych z momencie obowiązywania poprzedniej wersji OWS.

5.   Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem https://idealozon.pl/.

6.   Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach (https://katowice.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

7.   Niezależnie od pkt 6 Nabywca może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

8.   Nabywca będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta w Umowie może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Druk A – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

Ideal Transport Spedycja Handel

Leszek Gallus

ul. Łowiecka 5a

43-200 Pszczyna

Adres e-mail: idealozon@gmail.com

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

 

 

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

 

…………………………………Druk B - formularz zgłoszenia reklamacji

 

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

1. Dane Nabywcy

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

 

Towar (kod Towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu

 

 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

☐ nieodpłatna naprawa Towaru

☐ wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

 

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

 

 

 

…………………………………………….

(podpis Klienta)

 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora. Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia. Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.