Jak bezpiecznie ozonować?

Informacje dot. przepisów prawnych, bezpieczeństwa, zdrowia,

  ochrony środowiska specyficzne dla substancji/mieszaniny O3 - OZON

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r.
Poz. 1286
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf
Powiatowa Stacja sanitarno Epidemiologiczna

Ozonowanie pomieszczeń: czytaj więcej

Załącznik nr D.8.3./ ozonowanie


Załącznik nr D.8.3.
Zalecenia dotyczą sposobu odzyskania pomieszczenia po skażeniu jakim jest proces ozonowania.

Dziennik nr D.8.3. / OZONOWANIE

Zalecenia dotyczą sposobu odzyskania pomieszczenia po skażeniu jakim jest proces ozonowania.

Decyzja o przyjętym sposobie odzyskania pomieszczenia podejmowana jest
przez kierującego działaniem ratowniczym na podstawie zaleceń dowódcy SGRChem
(jeżeli jest zadysponowany na miejsce zdarzenia), każdorazowo w porozumieniu
z właścicielem / zarządcą obiektu oraz z Inspektorem Sanitarnym właściwym co do miejsca
wystąpienia zdarzenia.
I. OZONOWANIE.
Jest to proces polegający na użyciu sprzętu generującego ozon celem „odzyskania”,
zdekontaminowania pomieszczenia / obiektu / pojazdu. Ozonowanie znajduje
zastosowanie przy usuwaniu nieprzyjemnych zapachów, grzybów, bakterii
i ich przetrwalników.

Dekontaminacja za pomocą ozonu jest dopuszczalna
wyłącznie w warunkach ścisłej kontroli i nadzorowania tego procesu,
zarówno w zakresie stężenia wprowadzanego ozonu,
jak ochrony przed narażeniem na ozon ratowników.
Przed oddaniem do użytkowania pomieszczenia ozonowanego
należy stwierdzić stężenie bezpieczne ozonu –
poniżej 0,15 mg/m3/0,1 ppm (NDS).

Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu, pozwalającej na uzyskanie wystarczająco
dużego stężenia w powietrzu jest zależne od możliwości technicznych generatora ozonu.
Z rozwagą należy podchodzić do deklarowanych przez producentów wydajności urządzeń
i w przypadku nie posiadania możliwości zweryfikowania stężenia osiągniętego
w pomieszczeniu nie stosować metody ozonowania do dekontaminacji.
Przy typowym ozonowaniu (do 10 ppm) ozon nie powinien mieć negatywnego wpływu
na wyposażenie pomieszczenia. Nie można jednak wykluczyć, że przy częstym
i wielokrotnym powtarzaniu zabiegu ozonowania może mieć negatywny wpływ
na wyposażenie.
Ozon jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt oraz roślin!!!
Ozonatory niskiej jakości, przy niekorzystnych warunkach,
mogą wytwarzać tlenki azotu.
Należy zwracać uwagę na tabele czułości skrośnych
urządzenia pomiarowego!!!

II. PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO OZONOWANIA.
1. W miarę możliwość przewietrzyć pomieszczenia przez minimum 30 minut.
2. Powierzchnie pomieszczenia powinny być wstępnie zdekontaminowane. Wszelkie
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego będą wiązać wytwarzany ozon,
co może przyczynić się do powstania niższego stężenia w pomieszczeniu
niż zakładane.
3. Należy wynieść wszystkie rośliny, zwierzęta oraz dzieła sztuki. Wartościowe rzeczy
można owinąć folią. Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych.
4. Kratki wentylacyjne, otwory w drzwiach, nieszczelności w oknach oraz wszelkie inne
nieszczelności mogące spowodować wydostawanie się ozonu muszą być
uszczelnione / zabezpieczone. Brak szczelności pomieszczenia obniży skuteczność
procesu oraz będzie powodować, że ozon będzie wydostawał się poza
dekontaminowane pomieszczenie, narażając osoby postronne.
5. Na czas dekontaminacji wentylacja automatyczna musi być wyłączona celem
osiągnięcia odpowiedniej koncentracji środka w pomieszczeniu.
6. Należy wziąć pod uwagę wpływ klimatyzacji na osiągnięcie prawidłowych parametrów
dekontaminacji oraz ewentualne skażenie wtórne.
7. Należy zwracać uwagę na czujniki przeciwpożarowe, które muszą zostać wyłączone,
lub jeżeli nie jest to możliwe należy osłonić je rekomendowanymi przez producenta
czujek osłonami.
8. Zawsze pozostawiamy swobodny dostęp do okna lub sterownika wentylacji,
by po przeprowadzeniu ozonowania, nie trzeba było przestawiać sprzętów mogących
blokować dostęp.
9. Urządzenie do ozonowania ustawiamy zawsze w takim miejscu, żeby zapewnić
jak najlepsze rozprowadzenie ozonu w pomieszczeniu, np. na podwyższeniu (krzesło,
stół, itp.). Można zastosować dodatkowe wentylatory.
10. Należy wynieść z pomieszczenia produkty spożywcze, leki, itp.
11. Ozon jest kompatybilny ze sprzętem elektronicznym, filtrami HEPA, ale w przypadku
wątpliwości co do bezpieczeństwa zastosowania metody do danej powierzchni należy
uzyskać informację od producenta.
12. Sprzęty elektroniczne na czas trwania ozonowania powinny zostać odłączone
od zasilania.
13. Nikomu nie wolno przebywać w czasie całego procesu składającego się
z następujących etapów:
1) generowanie,
2) czas kontaktu (dekontaminacja),
3) odzyskiwanie pomieszczenia.
14. Pomieszczenie poddawane ozonowaniu powinno być czyste i wstępnie
zdekontaminowane, okna zamknięte, czujniki (odłączone i/lub zabezpieczone),
kratki wentylacyjne zabezpieczone. Należy uruchomić ozonator i opuścić
pomieszczenie.
15. Pomieszczenie powinno być zamknięte na klucz. Drzwi od zewnętrznej strony
oklejone (uszczelnione) taśmą. Naklejamy na drzwi stosowną informację z godziną
zakończenia procesu, informacją o prowadzonym procesie ozonowania
w pomieszczeniu oraz o zakazie wstępu. Na tabliczce musi znaleźć się też kontakt
do osoby prowadzącej / odpowiedzialnej za proces ozonowania.
16. Dozwolone jest wejście celem kontroli wytworzonego stężenia przez ratownika
zabezpieczonego w sprzęt zgodny z zaleceniami.
17. Po upływie wskazanego czasu trwania procesu należy uruchomić wentylację w celu
„odzyskania pomieszczenia”. W sytuacji jeśli nie ma możliwości uruchomienia
wentylacji z zewnątrz należy wejść do pomieszczenia z zachowaniem środków
ochrony indywidualnej (sprzęt ochrony układu oddechowego – izolujący) celem
otwarcia okna, uruchomienia wentylacji lub zdjęcia zabezpieczeń na kartkach
wentylacyjnych.
18. Należy zredukować czas przebywania w pomieszczeniu po ozonowaniu do minimum,
tj.: czas potrzeby na otwarcie okna, wyłączenie wentylacji, zdjęcie zabezpieczeń
z kratek wentylacyjnych / czujników przeciwpożarowych.
19. Czas odzyskiwania pomieszczenia to minimum 7 pełnych wymian powietrza,
co związane jest z efektywnością systemu wentylacji w danym pomieszczeniu
(czas wymiany powietrza). W przypadku użycia okna – minimalny czas to 30 minut
(uzależniony od stosunku powierzchni okna do kubatury pomieszczenia –
może znacznie się wydłużyć).
20. Po czasie ozonowania, kontaktu i odzyskania, pomieszczenie nie jest gotowe
do użycia, zaleca się dodatkowy czas około 2 godz. przed rozpoczęciem użytkowania
pomieszczenia, bez dodatkowych procedur mycia i dekontaminacji lub wycierania.
21. Po zakończonym procesie, wietrzeniu i 2-godzinnym czasie dodatkowym należy
każdorazowo zmierzyć poziom stężenia O3 w pomieszczeniu.
22. Wszelkie powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniu mogące mieć kontakt
z żywnością, muszą być zmyte wodą zdatną do picia (zabawki z powierzchnią
zmywalną również).
Zalecane stężenie przy zwykłym zabiegu ozonowania wynosi 5 do 7 ppm przez
minimum 2 godz. od osiągnięcia stężenia roboczego.
Ze względu na różnorodność dostępnych urządzeń należy postępować zgodnie
z instrukcją obsługi producenta / dystrybutora. Po zabiegu ozonowania i dokładnym
wywietrzeniu pomieszczenie nie jest zabezpieczone przed następnym przypadkiem
skażenia. Po wykonaniu zabiegu nie ma żadnych aktywnych pozostałości, które mogą
chronić przestrzeń i powierzchnie pomieszczenia przed ponownym skażaniem.
III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.
1. Minimalne zabezpieczenie ratownika prowadzącego dekontaminację pomieszczenia,
przygotowanie do ozonowania:
1) ubranie kat. III typ 3B – buty i rękawice (pod spodem rękawiczki lateksowe) –
otaśmowane,
2) maska pełnotwarzowa z filtropochłaniaczem nie gorsza niż P3 / lub
w uzasadnionych przypadkach gdzie nie ma potwierdzenia / podejrzenia
bezpośredniego skażenia pomieszczenia dowódca może zalecić maseczkę
ffp3 / ffp2 + gogle / okulary.
2. Minimalne zabezpieczenie ratownika prowadzącego działania związane
z odzyskaniem pomieszczenia po ozonowaniu:
1) ubranie kat. III typ 3B – buty i rękawice (pod spodem rękawiczki lateksowe) –
otaśmowane,
2) aparat OUO lub maska pełnotwarzowa z filtropochłaniaczem nie gorsza niż
FP 211/1-P3/NO.
Niezależnie od zapisów zaleceń,
należy stosować się do instrukcji obsługi
oraz zaleceń producenta sprzętu służącego do generowania ozonu.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami ).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 888 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. 2020 poz. 10).

 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 Identyfikator produktu 

                Nazwa chemiczna :                           OZON

                    Synonimy powszechnie używane :   tlen trójatomowy

                    Nr CAS :                                             10028-15-6

                    Rejestracja REACH :                       nie dotyczy załącznik - V REACH

                    Nr indeksowy :                                   nie dotyczy

                    Nr WE :                                               233-069-2

                    Wzór chemiczny :                               O3

                    Masa molowa :                                   48 g/mol

                    Stężenie / czystość :                            do 100%

                    Mieszaniny :                                       Nie dotyczy

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

 Zastosowanie : wytwarzanie ozonu za pomocą generatorów ozonu , powszechnie nazywanych ozonatorami , stosowanymi w szeregu różnych zastosowań ( dezynfekcja , dezynsekcja , dezodoryzacja , utlenianie związków chemicznych , likwidowanie nieprzyjemnych zapachów utlenianie związków organicznych itp.) , wytwarzających ozon w postaci gazowej w różnych stężeniach lub roztworach wodnych .

Nie wykonywać ozonowania w pomieszczeniach , w obecności ludzi , zwierząt , roślin .

                    Nie przebywać w pomieszczeniach / miejscach , gdzie pracowały generatory ozonu bez

                    uprzedniego ich wywietrzenia .

POZOSTAŁE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / KONTROLA NARAŻENIA /

                       ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

                        P102 Chronić przed dziećmi.

                         P260 Nie wdychać gazu.

                         P280 Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną /ochronę twarzy/ochronę oczu.

                        P304 oraz P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych , poszkodowanego

                                  wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze oraz zapewnić mu warunki do

                                  swobodnego oddychania.

                         P310  Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem

                        P501 Zawartość czy też pojemnik przekazywać do firm specjalistycznych zgodnie

                                    z krajowymi przepisami

                        H270 Utleniacz , może powodować lub intensyfikować pożar

                        H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

                        H330 Wdychanie grozi śmiercią

                        H372 Powoduje uszkodzenie narządów ( dróg oddechowych ) w następstwie

                                      długotrwałego lub powtarzanego narażenia – wdychanie .

                        H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki

                        KONTROLA NARAŻENIA

                 

                        Środki techniczne :

                        Stosować odpowiednie urządzenia pomiarowe do kontroli wielkości generowanego gazu.

                        Zastosować / zapewnić odpowiednią wentylację w ozonowanych pomieszczeniach celem ,

                        utrzymania na odpowiednim poziomie , stężeń czynników szkodliwych – poniżej

                        dopuszczalnych norm.

                      Środki ochronne skóry :

                        Zastosować rękawice ochronne , jeżeli występują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia ,

                        przypuszczenia uszkodzenia – natychmiast wymienić Kontrolować ich stan , podobne

                        środki ostrożności zachować w przypadku odzieży/kombinezonu czyli stosownego

                        ubrania ochronnego.

 

                         Ochrona twarzy oraz oczu :

                         Zastosować osłonę twarzy , gogle,okulary ochronne.

 

                         Ochrona dróg oddechowych :

                        Przy braku wystarczającej wentylacji , przekroczeniu dopuszczalnych norm/ stężeń

                        zawsze stosować , maskę zabezpieczającą z filtrem NO-P3 lub CO ewentualnie

                        niezależny aparat oddechowy.

 

                         Kontrola narażenia środowiska : NIE DOTYCZY

 

                        Zagrożenia termiczne : NIE DOTYCZY

 

Więcej informacji w KARCIE CHARAKTERYSTYKI wydawanej wraz z zakupionym urządzeniem.


Ozonowanie zawsze powinno być wykonywane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności oraz przez wykwalifikowane i przeszkolone w tym celu osoby, wyposażone w środki ochrony osobistej.


Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu pozwala uzyskać odpowiednie stężenie w powietrzu i daje gwarancję uzyskania zamierzonego celu.

W związku z powyższym, prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny :

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. ( znak: B-BK-547-47/20) dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-53/20) dot. dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: B-BK-547-54/20) dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania

Więcej informacji: 

https://idealozon.pl/blog-zasady-bezpiecznego-ozonowania


Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane , dane charakteryzujące   powyższy produkt oraz wiedzę i doświadczenie posiadane w tym zakresie przez producenta. Dane te nie stanowią opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować tylko i wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w trakcie składania , transportu i stosowania produktu. W żadnym razie nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz nie zwalnia z przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki, załączonej do zakupionego ozonatora.

Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną / przykładową w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający/prezentujący nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualność ogłoszenia.
Przepraszamy jeżeli strona zawiera błędy. Niniejsza strona internetowa jest w przygotowaniu może zawierać błędy oraz nieścisłości.
Zapraszamy już wkrótce do nowego serwisu.